Kontakt

  • sklep@e-laboratoryjne.pl
  • 0-42 674-26-80
  • 9.00 - 16.00

R  E  G  U  L  A  M  I  N

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy E-LABORATORYJNE.PL dostępny pod adresem www.e-laboratoryjne.pl prowadzony jest przez firmę "PINEA", mająca swoją siedzibę w Łagiewnikach Nowych, przy ulicy Okólnej 42, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki i posługującą się numerem NIP 725 000 84 66 oraz numerem Regon 471465493.

2. Sklep internetowy  E-LABORATORYJNE.PL prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Nabywcą, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczną, osoba prawna lub inna instytucja.

II. Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji prowadzonych w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach sklepu internetowego  E-LABORATORYJNE w chwili składania zamówienia.

2. Podane przez Sklep ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Oferowane przez Sklep towary są fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone, chyba że przy produkcie określono inaczej, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

4. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy.

III. Zamówienia

1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.e-laboratoryjne.pl, korzystając z formularza zakupu, a w szczególnych przypadkach także przy użyciu poczty elektronicznej lub faksem w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku między 9.30 a 16.30. Zamówienia składane ustnie nie będą przekazywane do realizacji.

2. Wszystkie dane Nabywców podane w trakcie składania zamówienia objęte są tajemnicą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom postronnym.

3. Zamówienia potwierdzane są telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin. Do tego czasu możliwe jest anulowanie zamówienia. Po potwierdzeniu nie ma możliwości anulowania zamówienia.

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono automatycznie anulowane, chyba że w tym czasie Nabywca dokona płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących uzasadnione wątpliwości lub zawierających niekompletne dane.

6. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy "PINEA", do wystawienia paragonu lub faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

7. Dostawy są realizowane przez firmy kurierskie lub pocztę, pod adres wskazany w zamówieniu. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy "PINEA".

8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Nabywcą a Sklepem do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość.

IV. Dostawa produktów i transport

1. Czas realizacji zamówienia oraz  koszt dostawy zakupionego towaru podany jest obok każdego wyrobu i widoczny podczas składania zamówienia.

2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami. O wszelkich zmianach terminu dostawy nabywca zostanie poinformowany.

3. W przypadku zamówienia większej ilości zarówno cena towaru jak i koszt dostawy może być negocjowany.

4. W przypadku płatności przy odbiorze doliczany jest koszt pobrania w wysokości 15,00 zł.

5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia odebranego towaru.

6. Przed pokwitowaniem odbioru towaru zalecane jest sprawdzenie, czy nie nastąpiło jego uszkodzenie w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub ubytku, przy rozpatrywaniu ewentualnej reklamacji istotne znaczenie będzie mieć spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej protokół.

V. Zwrot towaru

1. Nabywca, który dokonał zakupu w Sklepie, może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (wzór do pobrania tutaj) na piśmie lub innym trwałym nośniku w terminie czternastu dni, liczonych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Sklep gwarantuje zwrot ceny produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

3. Sklep zwraca Nabywcy koszt przesłania zwracanego towaru, jeżeli Nabywca wybrał najtańszy możliwy sposób.

4. Zwrócić można tylko towar kompletny, nieuszkodzony i w stanie niezmienionym.

5. Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zakupu dokonanego przez instytucje oraz - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także jeżeli towar wyprodukowany został na indywidualne zamówienie Nabywcy w określonej przez niego wersji kolorystycznej i materiałowej.

6. Nabywca ma prawo do reklamowania towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. Reklamację należy złożyć na piśmie oraz umieścić w niej takie informacje jak: datę zawarcia umowy sprzedaży, wskazanie, czy roszczenie wynika z gwarancji, czy też niezgodności towaru z umową, cechy zakupionego produktu, zapłaconą kwotę i sposób płatności, dodatkowe dane, np. numer zlecenia albo klienta, przyczynę reklamacji, oraz inne dane, które mogą być istotne.

VIPostanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa powyżej, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. do odwołania.